Kunde- og købsbetingelser

1. Generelt for køb og brug af produkter

De nedenstående betingelser gælder for alle køb hos Mimir International ApS og brug af produkter på www.logiskprofil.dk.

Kunden er den virksomhed, der registrerer en virksomhedsprofil påwww.logiskprofil.dk.

Kun erhvervsdrivende kan oprette virksomhedsprofil og være kunde.

Kundeforholdet består, indtil kundens virksomhedsprofil slettes.

2. Fortrydelsesret

Der indrømmes ingen fortrydelsesret.

3. Rettigheder

Ved registrering af virksomhedsprofil og køb af produkt, gives der adgang til brug af diverse informationer og funktionalitet, som findes og benyttes på hjemmesiden www.logisktest.dk. Brugsretten hertil er begrænset til den enkelte kunde, og der må ikke uden skriftligt samtykke fra Mimir International ApS ske nogen form for videredistribuering (herunder videregivelse, videreformidling og videresalg) til tredjemand af adgang til eller materiale fra hjemmesiden.

Mimir International ApS, eller tredjemand fra hvem Mimir International ApS afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til al materiale, der forefindes på hjemmesiden.

Kunden skal respektere de nævnte rettigheder, og er Mimir International ApS ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af materiale opnået ved brug af produkter.

4. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende dansk ret.

Mimir International ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens brug af det indhold, som formidles på www.logiskprofil.dk, herunder kundens brug og opbevaring af personlige oplysninger, der benyttes til dette brug.

Kunden forpligter sig til at behandle de indtastede oplysninger på www.logiskprofil.dk fortroligt. Mimir International ApS har intet ansvar i denne forbindelse.

Mimir International ApS står alene inde for, at produkterne fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen på www.logiskprofil.dk

Brug af produkterne sker på eget ansvar og på egen risiko, og Mimir International ApS fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Produkterne kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignende.

Produkterne kan endvidere blive udsat for driftsforstyrrelser og opdateringer, således at websiderne i en begrænset periode vil kunne være utilgængelige.

Mimir International ApS fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab lidt af kunden i forbindelse med brug af produkterne. Mimir International ApS eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder af driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data eller lignende.

5. Kundedata

I forbindelse med oprettelse af virksomhedsprofil skal oplyses firmanavn, cvr. nummer, firmaadresse, og e-mail. Oplysningerne anvendes til identifikation af kunden og dennes virksomhed med henblik på at give adgang til de materialer og serviceydelser, der indgår ved køb af de forskellige produkttyper.

Oplysningerne opbevares sikkert, og anvendes primært til kontrol af Købs- og Abonnementsbetingelserne og overholdelse af rettighederne samt produktudvikling og analyse.

Ændring, tilføjelse eller sletning af oplysninger kan kun ske via kundens profil på www.logiskprofil.dk. Fortsat benyttelse af produkterne kræver dog, at Mimir International ApS har de i pkt. 1 beskrevne oplysninger, hvorfor ændring eller sletning kan medføre at kundeforholdet ophører.

Ved inaktivitet, vil oplysningerne automatisk blive slettet indenfor en periode på 36 måneder fra seneste log-in på kundens virksomhedsprofil.

Ved spørgsmål vedrørende behandling af kundedata, er kunden velkommen til at kontakte Mimir International ApS på nedenfor anførte kontaktinformationer.

6. Personoplysninger

I forbindelse med brugen af produkterne på www.logiskprofil.dk skal navn og e-mailadresse på Kandidaterne oplyses. Disse personoplysninger vil blive behandlet efter den til enhver tid gældende lovgivning.

7. Kommunikation

Den e-mailadresse og telefonnummer, der er knyttet til kunden, vil blive brugt af Mimir International ApS til servicemeddelelser pr. e-mail i forbindelse med kundeforholdet. Det drejer sig om meddelelser om f.eks. køb, abonnementsbetingelser, aktuelle leveringsproblemer af samt ændringer af abonnementsbetingelser. Servicemeddelelser pr. e-mail, som udsendes for at sikre, den bedst mulige oplevelse med produkterne, kan ikke afmeldes, men stopper automatisk, når kundeforholdet ophører.

8.Immaterielle rettigheder

Rettighederne til hjemmesiden tilhører og vedbliver at tilhøre Mimir International ApS. Kunden har alene købt brugsret til funktionalitet og information.

Det er ikke tilladt at udleje, udlåne eller distribuere kundeadgang eller informationer fra hjemmesiden.

Al materiale kunden kommer i besiddelse af i forbindelse med brug af hjemmesiden, må kun anvendes til kundens egne forhold. Videregivelse, videreformidling eller videresalg af det materiale, som kunden opnår adgang til i medfør af produkter, er strengt forbudt og anses for at være væsentlig misligholdelse af kundeforholdet.

9. Abonnementsbetingelser

9.1 Accept

Når kunden accepterer de gældende abonnementsbetingelser på www.logiskprofil.dk, accepteres, at Mimir International ApS må trække det oplyste beløb for medlemskab periodevist, indtil abonnementet opsiges.

Kunden modtager en kvittering på e-mail ved første køb, der indeholder information om abonnementet, herunder abonnementsbetingelserne. Efterfølgende kvitteringer vil kunne findes, når du er logget ind på www.logiskprofil.dk, under punktet “Min Virksomhedsprofil”.

9.2 Binding og opsigelse

Alle abonnementer løber i den valgte tidsperiode, medmindre det opsiges af Mimir International ApS.

Abonnementet købes for en periode på 1, 6 eller 12 måneder af gangen. Abonnementet fornyes automatisk ved udløb af den valgte tidsperiode, så længe det ikke er blevet opsagt abonnenten eller af Mimir International ApS.

Abonnementet kan opsiges uden varsel af Mimir International ApS, hvis abonnenten krænker en eller flere af de i nærværende Købs- og Abonnementsbetingelser nævnte rettigheder.

Abonnentens opsigelse skal ske senest 24 timer inden udløbet af den tidsperiode, der er betalt for, hvis abonnenten ikke ønsker sit abonnement automatisk fornyet i overensstemmelse med nærværende vilkår for abonnementet.

Hvis opsigelsen skyldes abonnentens misligholdelse af nærværende vilkår ophører dennes adgang til hjemmesiden straks.

Opsigelse af abonnement, af abonnenten eller Mimir International ApS, før udløbet af den betalte tidsperiode berettiger ikke til refundering for den uudnyttede tid.

Såfremt kunden ønsker at ændre på abonnementstypen, kan dette ske ved at foretage køb af den nye abonnementstype på www.logiskprofil.dk via indkøbskurven. Det nye abonnement aktiveres umiddelbart i forlængelse af det tidligere uden overlap. En ændring af abonnementstype kan kun træde i kraft ved udløbet af en abonnementsperiode.

Der kan i løbet af abonnementsperioden ske ændringer i indholdet af abonnementet i form af udvikling, opdatering og rettelser m.m. Disse vil blive kommunikeret til abonnenten i forvejen, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Ved opsigelse og udløb af abonnement, vil oplysningerne automatisk blive slettet indenfor en periode på 36 måneder fra opsigelses- eller udløbsdagen.

10. Oprettelse og betaling

Abonnementer oprettes og betales via hjemmesiden www.logisktest.dk. Ved accept af abonnementsbetingelser og betaling for et abonnementsprodukt, anses abonnementet for stiftet. Snarest muligt herefter fremsendes bekræftelse til abonnentens oplyste e-mailadresse.

Ved oprettelse af abonnement opnår abonnenten brugsret til de funktioner der er tilknyttet det valgte produkt og bekrevet på hjemmesiden www.logisktest.dk, med de begrænsninger der fremgår af nærværende abonnementsbetingelser.

Betaling kan kun ske på hjemmesiden www.logisktest.dk og med de betalingskort der fremgår her. Der betales for abonnements perioden der er beskrevet for det valgte produkt, regnet fra betalingsdatoen.

Såfremt kundens betalingskort snart udløber eller er udløbet inden næste betaling, skal kunden blot købe det ønskede abonnement på www.logiskprofil.dk via indkøbskurven med det nye betalingskort. Kundens nye køb aktiveres umiddelbart i forlængelse af det tidligere uden overlap, og vil være tilknyttet det nye betalingskort. Ventes der med betaling med det nye betalingskort, til abonnementet er stoppet pga. manglende betaling med det udløbne betalingskort vil kunden opleve afbrydelse af abonnementet, til betaling er registreret.

Opsigelse af abonnementet danner ikke grundlag for refundering af det betalte.

11. Ændring af abonnementsbetingelser og priser

Priser og abonnementsbetingelser kan til enhver tid ændres af Mimir International ApS. Ændringer vil blive kommunikeret via den e-mailadresse der er oplyst på kundeprofilen.

Ændringer i priser kan alene ændres med virkning for ny abonnementsperiode.

12. Lovvalg og værneting

Abonnementsaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med abonnementsaftalen, skal anlægges og afgøres ved Mimir International ApS hjemsted.

13. Force majeure

Mimir International ApS kan indstille Tjenester og forpligtelser i medfør af disse Forretningsbetingelser uden ansvar i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, i tilfælde af krig, forstyrrelser, terrorisme, naturkatastrofer, brand, cyberkriminalitet af alle arter, offentlige forordninger, strejke, lockout, softwarevirus, nøglemedarbejderes uarbejdsdygtighed, manglende, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører og strømsvigt.

14. Kontaktdata for Mimir International ApS

E-mail: cp@logiskprofil.dk

 

Opdateret juni 2021